085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Vragen over Bewindvoering

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.
De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed

Nee, de bewindvoerder kan beslag op uw inkomen niet voorkomen. Wel controleert de bewindvoerder op de deurwaarder zich houdt aan de wettelijke regels. Daarnaast wordt er gecontroleerd of de deurwaarder zich houdt aan de beslagvrije voet. Onder de beslagvrije voet mag er namelijk geen inkomen ingehouden worden. Wanneer de deurwaarder zich niet aan deze regels houdt dan spreekt de bewindvoerder hem hierop aan en wordt aan de deurwaarder gevraagd de juiste beslagvrije voet te hanteren en de teveel ingehouden gelden terug te storten.

Nee, de hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw uitgaven. Uw leefgeld wordt op basis van de ruimte in uw budget vastgesteld.

Alle veranderingen of wijzigingen in uw persoonlijke situatie dient u aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u gaat samen wonen, dat er een baby op komst is, dat u verhuist of verhuisplannen heeft, kortom alles wat van invloed is op uw financiële huishouding dient u aan de bewindvoerder door te geven. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het bewind een samenwerkingsverband is.

Op het moment dat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt er een afspraak gepland om de administratie aan ons kantoor over te dragen. Wij zullen daarna alle betrokken instanties aanschrijven en hen verzoeken ons correspondentieadres op te nemen. Daarna wordt meestal alle post direct aan ons kantoor toegestuurd.

Een beschermingsbewindvoerder heeft als taak om uw inkomen te beheren en uw vermogen te beschermen, wanneer u door lichamelijke of geestelijke omstandigheden en/of door schulden of verkwisting (overmatig besteden van gelden) zelf niet meer in staat bent uw financiële belangen te behartigen. De beschermingsbewindvoerder saneert daarbij uw schulden niet.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wettelijk schuldsaneringstraject, waarbij in een periode van in beginsel drie jaar wordt geprobeerd zoveel mogelijk te sparen voor de schuldeisers. Wanneer een schuldenaar zich aan de verplichtingen vanuit de WSNP heeft gehouden wordt de schone lei verleend. Een bewindvoerder WSNP controleert of schuldenaren zich aan de verplichtingen die de WSNP met zich meebrengt houden. Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder betaalt van uw inkomen uw vaste lasten, waardoor de kans op nieuwe schulden verkleint wordt. Daarnaast levert de beschermingsbewindvoerder veel van de benodigde informatie aan bij de WSNP bewindvoerder. Hierdoor is de kans groot dat het WSNP traject succesvol zal worden afgesloten en een schone lei wordt verkregen.

Als bewindvoerder moeten we binnen enkele weken na de benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van het vermogen op het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken. Hierbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

Daarnaast sturen we ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter met een actuele stand van zaken. Als u dat overzicht zelf niet kunt controleren dan controleert de kantonrechter dat voor u.  Bij deze controle van deze jaarlijkse rekening kijkt de rechter of de bewindvoerder gehandeld heeft naar zijn bevoegdheden. Indien het overzicht vragen oproept bij de rechter dan vraagt de rechter de bewindvoerder om uitleg.

U kunt zich altijd aanmelden bij Box Budgetbeheer en Bewindvoering. Wij verzoeken u wel voorafgaand aan uw aanmelding bij ons kantoor eerst met uw huidige bewindvoerder in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat u uw ontevredenheid bespreekt met uw huidige bewindvoerder. Kan het probleem nog binnen de huidige organisatie worden opgelost? Kan de vertrouwensband nog herstelt worden?Indien blijkt dat er geen goede samenwerking meer mogelijk is, zullen wij contact opnemen met de huidige bewindvoerder en proberen wij de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als u onder bewind bent gesteld, is het wellicht mogelijk dat u voor een vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking komt. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw financiële situatie of u wel of geen draagkracht heeft om de kosten zelf te voldoen. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft en weinig tot geen spaarvermogen, wordt vrijwel altijd het tarief voor de bewindvoerderskosten door de gemeente vergoedt. Indien u betaalde arbeid verricht, een ander soort (hogere) uitkering of eigen vermogen heeft zult u naar alle waarschijnlijk de kosten of een gedeelte van de kosten zelf moeten betalen.

Bij het opheffen van het bewind kijkt de rechter altijd naar de grond waarop het bewind destijds is ingesteld. Wat is er ten op zichte van die eerdere situatie veranderd? Wanneer de rechter van mening is dat u zelf weer de kans behoort te krijgen om uw eigen financiële belangen te behartigen, wordt het bewind opgeheven.

Een verzoek tot opheffen kunt u in overleg met uw bewindvoerder bespreken en bij wederzijds vertrouwen samen met uw bewindvoerder indienen. Wanneer u en uw bewindvoerder van mening verschillen over dit standpunt, kunt u zelf een verzoek bij de kantonrechter indienen. De kantonrechter zal dan alsnog de bewindvoerder in dit proces betrekken en vragen welke ervaringen de bewindvoerder hierin heeft.

Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.