Privacyreglement

Privacyreglement Box Budgetbeheer en Bewindvoering

Begripsbepaling 

Privacy:
Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het v
astleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

Organisatie:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering is gevestigd aan de Zonnedauw 4, 9202 PA in Drachten.

Betrokkene:
De (natuurlijk) persoon waarop beschermingsbewind of budgetbeheer van toepassing is verklaard.

Persoonsgegevens:
Gegevens die herleidbaar zijn naar een betrokkene.

Dossier:
Een systematische gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een betrokkene.

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op een ieder waarvan Box Budgetbeheer en Bewindvoering bewindvoerder of budgetbeheerder is. 

Gegevensverzameling

Doelstelling:
Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde het beschermingsbewind of 
budgetbeheer uit te voeren.

Persoonsgegevens:
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van de het beschermingsbewind of budgetbeheer.

Bevoegdheden

Bevoegd:
De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder bij beschikking aangewezen en benoemd, op grond waarvan de bevoegdheid bestaat de gegevens te verzamelen en te verwerken.

Behandeling van gegevens:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering draagt zorg voor een zorgvuldig behandeling van de persoonsgegevens.

Doelmatigheid van gegevens:
Daarnaast draagt Box Budgetbeheer en Bewindvoering zorg voor een doelmatig beheer en organisatie van de gegevens.

Zorgvuldigheid van gegevens:
Tevens draagt Box Budgetbeheer en Bewindvoering zorg voor de zorgvuldige behandeling van de gegevens bij het uitoefenen
van rechten tot inzage, correctie en toevoeging van de betrokkenen.

 Beheer van gegevens

Dossiers:
Dossiers en administratieve gegevensverzamelingen die klantgegevens bevatten worden op de daartoe bestemde server digitaal opgeslagen.

Beheerder:
De bewindvoerder of budgetbeheerder is beheerder van het dossier en draagt derhalve de verantwoording over de digitale opslag en de vorming en inhoud van het dossier.

Toegang tot gegevens:
De bewindvoerder of budgetbeheerder zijn de enige bevoegden die toegang hebben tot de dossiers en de administratieve gegevensverzamelingen.

Bevoegdheid tot gegevens:
Bevoegd tot toegang in het dossier is tevens diegene die voor Box Budgetbeheer en Bewindvoering werkzaam is en onder toezicht van de bewindvoerder of budgetbeheerder de werkzaamheden verricht.

Beveiliging

Maatregelen:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering draagt zorg voor de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

Onbevoegden:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers.

Bewaring

Bewaring van gegevens:
De dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens worden zeven jaar na afsluiting van het beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching bewaard.

Vernietiging van gegevens:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering draagt zorg voor vernietiging van de data en het dossier zeven jaar na afloop van het beschermingsbewind of budgetbeheer.

Geheimhouding

Geheimhouding van gegevens:
De bewindvoerder, budgetbeheerder of budgetcoach is verplicht tot geheimhouding jegens één ieder die niet in relatie staat tot de het beschermingsbewind, budgetbeheer, budgetcoaching of betrokken is bij de uitvoering daarvan.

Medewerker(s) van gegevens:
De geheimhouding geldt ook voor alle medewerkers van Box Budgetbeheer en Bewindvoering, die daar werkzaam zijn.

Klantgegevens

Opvragen van gegevens:
De bewindvoerder, kan op grond van de beschikking van de kantonrechter
gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van bewindvoerder.
De budgetbeheerder, kan op grond van een machtiging of volmacht van de cliënt gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van budgetbeheerder.

Verstrekken van gegevens:
De bewindvoerder kan op grond van de beschikking gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de taak van de bewindvoerder.
De budgetbeheerder kan op grond van een machtiging of volmacht van de cliënt gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de taak van de budgetbeheerder.

Onderzoek naar gegevens:
Indien de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, zodat deze niet tot individuele betrokkenen herleidbaar zijn, kan de Bewindvoerder of budgetbeheerder beslissen deze te verstrekken ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek.

Inzage

Inzage in gegevens:
De betrokkene heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem zijn verzameld.

Aanvraag van gegevens:
Recht tot inzage kan de betrokkene krijgen door een schriftelijk verzoek gericht aan de bewindvoerder of budgetbeheerder, in te dienen.

Antwoord op aanvraag:
Het antwoord op het schriftelijke verzoek dient binnen dertig dagen na ontvangst afgegeven te worden.

Weigering op aanvraag:
Box Budgetbeheer en Bewindvoering weigert of geeft schriftelijke toestemming voor de inzage. De reden waarom inzage wordt geweigerd dient schriftelijk en met redenen omkleed gemotiveerd te worden.

Afschrift

Afschriften van dossier:
De betrokkene heeft, na inzage van zijn dossier, recht op afschriften uit zijn dossier. Het verzoek om een afschrift wordt ingediend bij de bewindvoerder of budgetbeheerder, die het afschrift zal verstrekken binnen één maand na het verzoek.

Correctie

Correctie van gegevens:
De betrokkene kan de bewindvoerder of budgetbeheerder schriftelijk verzoeken de gegevens die op hem betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of voor het doel van gegevensverzameling niet ter zake dienend, dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Weigering op aanvraag:
Indien Box Budgetbeheer en Bewindvoering niet aan het verzoek tot correctie wil voldoen, zal hij de verzoeker hiervan schriftelijk in kennis dienen te stellen. De reden van weigering dient schriftelijk beargumenteerd te worden.

Het verzoek indienen:
Bij weigering van een correctie dient het schriftelijke verzoek te worden toegevoegd aan het dossier van de betrokkene.

Klachten

Schending privacy:
Klachten rondom de schending van zaken, zoals beschreven in dit privacyreglement, kunnen bij Box Budgetbeheer en Bewindvoering schriftelijk worden ingediend.

Klacht indienen:
Voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht kan de betrokkene zich wenden tot de kantonrechter, die het beschermingsbewind heeft uitgesproken.

Looptijd

Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van het beschermingsbewind, budgetbeheer of budgetcoaching.

Reglement

Dit reglement laat onverlet de rechten en plichten, die voortvloeien uit de Wet Autoriteit Persoonsgegevens en overige wettelijke bepalingen.

Inwerkingtreding

Dit reglement is op 27 mei 2016 in werking getreden.