085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Begrippen.

In onze werkgebied worden een hoop moeilijke woorden gebruikt waarvan u de betekenis misschien niet kent. Wij hebben hiervan een aantal voor u op een rij gezet.

Assistent Bewindvoerder
Een assistent bewindvoerder geeft ondersteuning aan een bewindvoerder

Beheerrekening
De rekening waar alle inkomsten op binnenkomen en de betalingen plaatsvinden.

Beschikking
Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure.

Beslagvrije voet
Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’ De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Betalingsregeling
Een regeling van betalingen die wordt getroffen wanneer u een verschuldigd bedrag niet in één keer kan betalen.

Bewindvoerder
Degene die door de kantonrechter is aangewezen om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Bewindvoering
Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) is bedoeld als u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen. Dit dient altijd aangevraagd te worden bij de rechtbank. Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie.

Bijzondere Bijstand
Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Budgetbeheer
Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is het (laten) beheren van de financiën door een budgetbeheerder. Het doel van budgetbeheer is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie. Het houdt in dat de inkomsten op een speciale rekening wordt ontvangen en daarmee de lasten worden betaalt.

Budgetbeheerder
Degene die door de klant is aangewezen (overeenkomst) om het vermogen te beheren en erover te beschikken.

Budgetcoach
Een budgetcoach is een hulpverlener voor mensen die hun financiële huishouding niet op orde hebben. De budgetcoach treedt op als tijdelijke steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven.

Budgetplan
Het budgetplan is het overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Op basis van dit plan worden de betalingen uitgevoerd en ziet u wat de gemiddelde bestedingsruimte is.

Deurwaarder / Gerechtsdeurwaarder
De deurwaarder is een bij Koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar. Hij is belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen.

Exploot
Verzamelnaam voor officiële stukken die alleen een gerechtsdeurwaarder kan uit brengen, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Faillissement / Persoonlijk Faillissement
Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd.

Griffiekosten
De administratieve kosten voor het inplannen van een zitting.

Inboedelbeslag
Bij beslag op de inboedel wordt door een schuldeiser beslag gelegd op de inboedel van de schuldenaar. Inboedelbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen.

Incassobureau
Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen in opdracht van de onderneming waar de achterstand in betaling is ontstaan.

Langdurigheidstoeslag
Jaarlijkse toeslag voor mensen die langer dan tussen de drie vijf jaar op het sociaal minimum leven en geen uitzicht hebben op een baan

Leefgeld
Leefgeld is een benaming voor het bedrag dat nodig is voor een één- of meerpersoons huishouden om van te kunnen leven, dat wil zeggen: eten, drinken en persoonlijke verzorging.

Leefgeldrekening
De rekening waarop het leefgeld wordt gestort.

Loonbeslag
Bij beslag op loon of uitkering wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het inkomen. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen.

Minnelijk traject
Mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren kunnen de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener benadert namens de schuldenaar de schuldeisers en probeert een algehele betalingsregeling te treffen. In de meeste gevallen biedt de schuldhulpverlener iedere schuldeiser een betaling per maand, met een maximale termijn van 36 maanden. Daarna bent u vrij van die schulden. Dit traject is een voorloper op de WSNP.

Schuldsituatie (Problematisch)
Een problematische schuldsituatie ontstaat op het moment dat iemand zulke hoge schulden heeft dat hij niet meer in staat is om hier zonder professionele hulp uit te raken.

Sociaal Minimum
Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als uw totale gezamenlijke inkomen lager is dan het sociaal minimum , dan heeft u mogelijk recht op een toeslag op uw inkomen.

VTLB (Vrij Te Laten Bedrag)
Het VTLB is het bedrag dat u kunt gebruiken voor het betalen van de vaste lasten en andere levensbehoeften. (tijdens een schuldenregeling) Het bedrag daar boven wordt gebruikt om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

WSNP Bewindvoerder
Degene die door de kantonrechter is aangewezen om voor u namens de schuldeisers het beheer en de vereffening van de boedel tijdens uw schuldsaneringstraject voor zijn rekening te nemen

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen regelt de toetreding voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot schuldsaneringsregelingen te komen met schuldeisers. Met het doel om weer schuldenvrij te komen.

Zitting
Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, namelijk het deel waar het verzoek of geschil wordt besproken met de rechter