085-0290035 Zonnedauw 4 9202PA Drachten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Box Budgetbeheer en Bewindvoering en zijn opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers, m.b.t. Budgetbeheer en Budgetcoaching . Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

1. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk adequaat te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en regelmatig alle relevante documenten en gegevens die Box Budgetbeheer en Bewindvoering nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor hulppersonen van de opdrachtgever, door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Eerst indien en zodra de benodigde documenten zijn verstrekt, zal de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangen.

2. Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Box Budgetbeheer en Bewindvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg, doch hier heeft te gelden dat onderhavige algemene voorwaarden ook op hen van toepassing zijn.

3. Tarieven en kosten van de opdracht
Het honorarium wordt een en ander overeenkomstig vigerende regelgeving separaat met de opdrachtgever overeengekomen en vastgelegd in een kantoorovereenkomst, welke door partijen zullen worden ondertekend. Voor zover de gemaakte kosten in het honorarium niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht. De BTW wordt over alle door de opdrachtgever aan Box Budgetbeheer en Bewindvoering verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van de tarieven die Box Budgetbeheer en Bewindvoering in rekening brengt, wordt tijdig en vooraf kenbaar gemaakt.

4. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium evenals de kosten, worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwegen blijft, kan Box Budgetbeheer en Bewindvoering haar werkzaamheden opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk.

5. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beinvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de medewerking van derden, uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeenkomen honorarium of de kostenvergoedingen beinvloedt, zal Box Budgetbeheer en Bewindvoering dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever onderscheidenlijk derden, zal Box Budgetbeheer en Bewindvoering hiervoor niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever aanvaardt alsdan een vertraging in de uitvoering van de opdracht.

6. Duur van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Box Budgetbeheer en Bewindvoering, wordt beinvloed door allerlei (externe) factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Box Budgetbeheer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever respectievelijk derden van wie Box Budgetbeheer en Bewindvoering afhankelijk is. Box Budgetbeheer en Bewindvoering kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

7. Vertrouwelijkheid
Box Budgetbeheer en Bewindvoering is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Box Budgetbeheer en Bewindvoering zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Box Budgetbeheer en Bewindvoering aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Box Budgetbeheer en Bewindvoering, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Box Budgetbeheer en Bewindvoering ter beschikking stellen.

8. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Box Budgetbeheer en Bewindvoering is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

9. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Box Budgetbeheer en Bewindvoering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien er sprake is van bewindvoering (beschermingsbewind)